حقوق کشاورزی – بخش ششم


حقوق کشاورزی – بخش چهارم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)

-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی در سطح شهرستان و استان

اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان
فصل یکم : کلیات و اهداف
در راستاي اجراي آئیننامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي مصوبه
86 هیئت محترم دولت ساماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و بهره برداران در
بخش کشاورزي و منابع طبیعی، نظام صنفی بخش شهرستان به موجب
مقررات قانونی تشکیل میگردد.
نظام صنفی بخش- شهرستان تشکیلاتی صنفی-غیرسیاسی وغیر انتفاعی
است که پس ازثبت دروزارت جهاد کشاورزي رسمیت مییابد.
نظام صنفی تابعیت جمهوري اسلامی ایران رادارد واعضاي وابسته به آن التزام
خود رابه قانون اساسی ونظام جمهوري اسلامی ایران اعلام میدارد.
نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی نظام صنفی بخش شهرستان:
نام- نظام صنفی بخش- شهرستان نامیده میشود. «
نظام صنفی » که در این اساسنامه از این پس به اختصار
حوزه فعالیت نظام صنفی ، محدوده جغرافیائی شهرستان
بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر آن به شرح ذیل است :
آدرس.تلفن. دورنگار
. مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کارهاي کشاورزي
تبصره: تغییراقامتگاه نظام صنفی منوط به تصویب نظام صنفی استان وتایید سازمان
جهاد کشاورزي استان میباشد.
ماده 5 :عضویت درنظام صنفی براي کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی که مجوز
فعالیت از نظام صنفی دریافت می کنند،الزامی بوده وکلیه اعضا مکلفند مقررات این
اساسنامه وهمچنین سایر مقرراتی که در اجراي آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي
کشاورزي تدوین وبرقرار میشود رعایت نمایند.
حقوق و وظایف نظام صنفی :
-1کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانونی اعضاء
-2 تلاش براي بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و افزایش سطح
رفاهی و سایر نیازهاي صنفی اعضاء .
-3 نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلف با
هماهنگی و همکاري دستگاه هاي ذی ربط .
-4 حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفهاي اعضاء از
طریق ارائه پیشنهاد و جلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی
نسبت به اهداف نظام صنفی .
5- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و
همچنین سطح تکنولوژي در امور تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي .
-6-ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهاي
مربوط به مراجع ذیربط .
7-حل و فصل اختلافات صنفی ما بین اعضاء
دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مالی داوطلبانه اعضاء و سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی .
8- راه اندازي بانک اطلاعات صنفی .
9-ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمی و
کیفی محصولات و بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات و
فراورده هاي کشاورزي.
10- دریافت وام و تسهیلات اعتباري از بانک ها و موسسات اعتباري به
منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام وظایف
محوله با تصویب مجمع عمومی .
11-ایجاد تمهیدات لازم جهت برخورداري اعضاء و واحدهاي صنفی از وام
و تسهیلات اعتباري .
12- تعیین شرایط احراز شغل و ضوابط عضویت در نظام صنفی در
چارچوب مصوبات نظام صنفی استانی و هیئت عمومی .
13- تلاش براي عضویت و حضور فعال در مجامع تصمیم ساز و تصمیم
گیر مرتبط با بخش کشاورزي در چارچوب قوانین و مقررات .
14- ایجاد ارتباط و همکاري با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظایف نظام
صنفی در چارچوب فعالیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور
همکاري در جهت تاسیس، تقویت و گسترش تشکلهاي کشاورزي
(تولیدي- توزیعی، خدماتی، اجتماعی، صنفی و مهندسی) به منظور
برخورداري اعضاء از تسهیلات بیشتر.
15- صدور مجوز فعالیت براي تشکل هاي تحت پوشش نظام صنفی
کشاورزي .
16-تلاش در جهت فراهم شدن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش
خدمات اجتماعی نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزي
فصل دوم : شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و
منابع مالی نظام صنفی
شرایط عضویت:
هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداري از آب و خاك
به منظور تولید محصولات کشاورزي، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداري،
جنگلداري، جنگل کاري، مرتعداري، آبخیزداري، بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و
زهکشی، دامداري، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم) و همچنین
ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد.
تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران.
-2 شاغل در فعالیت هاي تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي در حوزه
فعالیت نظام صنفی با تأیید وزارت جهاد کشاورزي.
-3 قبول و تعهد اجراي مقررات ، اساسنامه ، تصمیمات و مصوبات قانونی
ارکان نظام صنفی .
-4 پرداخت حق عضویت و هزینه هاي صدور مجوزفعالیت .
-5 ارائه تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزي بخش یا شهرستان .
. موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت نظام صنفی
-1 عدم پرداخت حق عضویت تعیین شده (با اعلام مسئول مالی نظام
صنفی
-2عدم رعایت تکالیف اعضا درقبال قوانین ومقررات نظام صنفی کارهاي
کشاورزي
3-آراء صادره از سوي هیئتهاي بدوي و تجدید نظرمبنی بر لغو پروانه.
منابع مالی نظام صنفی :
– حق عضویت اعضاء
– کمک هاي دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی
– دریافت بهاي ارائه خدمات فنی وآموزشی کارشناسی و آموزشی
– خدمات صدور مجوز فعالیت
-فروش نشریات و برگزاري هم اندیشی ها و نمایشگاه ها
-ایجاد بانک اطلاعات
تبصره 1 : نظام صنفی بخش – شهرستان موظف است 20 درصد مبالغ
دریافتی را به حساب نظام صنفی استان مربوطه واریز نماید .
تبصره 2 : نظامنامه مالی و اداري ، ، حق عضویت اعضاء ، هزینه صدور
مجوز و … به پیشنهاد هیئت موسس و تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
حقوق کشاورزی – بخش پنجم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)

-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان
نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان،تشکیلاتی صنفی است که داراي
شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است که پس از صدورمجوز
فعالیت و ثبت در وزارت جهاد کشاورزي، رسمیت می یابد.
نظام صنفی تابعیت جمهوري اسلامی ایران را دارد واعضاي وابسته به آن التزام
خود را به قانون اساسی و نظام جمهوري اسلامی ایران اعلام می دارند.
ارتقاي سطح آگاهی، دانش و مهارت اعضاء و ترویج شیوه هاي نوین در امور
تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي
برنامه ریزي و انجام خدمات آموزشی و ترویجی براي اعضاي هیئت مدیره نظام
هاي صنفی شهرستان هاي تابعه
-تدوین و بررسی نظرات فنی، مشورتی درخصوص تهیه لوایح، طرحها و مقررات
مربوطه، جهت ارائه به شوراي مرکزي نظام صنفی کارهاي کشاورزي
-ایجاد هماهنگی،تعامل و وحدت رویه در نظام هاي صنفی کارهاي کشاورزي
ارکان نظام صنفی استان عبارت است از:
مجمع عمومی-هیات مدیره-بازرس-هیئتهاي رسیدگی به تخلفات
مجامع عمومی
مجمع عمومی عالی ترین رکن نظام صنفی استان است که از اجتماع نمایندگان(
اعضاي اصلی هیئت مدیره) نظام هاي صنفی شهرستانهاي تابعه همان استان تشکیل می
گردد. که متعاقبا اًز میان خود پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و
یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می نماید.
مجامع عمومی شامل موسس، عادي و فوق العاده می باشد.
: تصمیماتی که در مجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد براي کلیه
اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد. این تصمیمات می بایست ظرف مدت
حداکثر پانزده روز بطور کتبی و رسمی به کلیه نظام هاي صنفی بخش شهرستان اعلام
گردد.
مجمع عمومی عادي
مجمع عمومی عادي در هر سال حداقل یک نوبت تشکیل می شود. جلسات مجمع
عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاي هیئت مدیره شهرستانهاي
تابعه رسمیت می یابد. در صورت حصول حد نصاب مقرر ( نصف بعلاوه یک ) اقدامات
بعدي براي اعلام رسمیت جلسه و تشکیل هیئت رئیسه بعمل می آید. در غیر اینصورت
ضمن تنظیم صورت جلسه
براي تشکیل مجمع عمومی عادي، هیأت مدیره موظف است نسبت به صدور
دعوتنامه کتبی ( فرم شماره ) براي نظامهاي صنفی شهرستانها ي تابعه اقدام نماید.
تشکیل مجمع عمومی عادي به دعوت هیات مدیره یا بازرس و اعلام آن به
سازمان جهاد کشاورزي استان انجام می شود. در دوره فترت، سازمان جهاد کشاورزي
استان نیز می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادي اقدام نماید.
درجلسه مجمع عمومی عادي، ابتدا چهار نفر بعنوان هیئت رئیسهمرکب از یک
نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر با راي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب می شوند.
سایر وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي:
انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس
تصویب خط مشیها، سیاستها، برنامهها و دستورالعملهاي اجرایی
تعیین میزانحق عضویت و سایر منابع درآمدي
بررسی و تصویب تراز نامه، صورتحساب درآامد و هزینه هاي سال مالی گذشته و
بودجه سال آتی نظام صنفی استان
مجمع عمومی فوق العاده
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا
درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء نظام صنفی استان انجام می شود و در دوره
فترت، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت.
: براي تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هیئت مدیره نظام صنفی استان موظف
است دعوتنامه کتبی ( طبق فرم شماره) براي نظام هاي صنفی شهرستانها ي تابعه
صادر و به اقامتگاه قانونی آنها ارسال نماید.
تبصره: زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، باید حداقل پانزده روز کاري بعد از تاریخ
دعوتنامه باشد.
هیات مدیره
نظام صنفی استان در استانهاي کمتر از پنج شهرستان داراي هیئت مدیره اي
مرکب از سه نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، دبیراجرایی، خزانه دار و دو نفر
عضو علی البدل و در استان هاي با پنج شهرستان و بیشتر داراي هیئت مدیره اي مرکب
از پنج نفر شامل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، دبیراجرایی، خزانه دار و منشی و دو نفر
عضو علی البدل است که از میان اعضاي داوطلب واجدشرایط و براساس درخواست کتبی
آنان (
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
-تابعیت جمهوري اسلامی ایران
-پایبندي به اسلام و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی و
وفاداري به نظام جمهوري اسلامینداشتن سوء پیشینه کیفري موثر
-داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه اي بنا به تایید سازمان جهاد
کشاورزي استان مربوطه
-عدم اعتیاد به مواد مخدر
بازرس
مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحا اًز میان اعضاي صنف به عنوان بازرس
اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت دو سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل با راي اعضاء در مجمع عمومی (عادي و یا
موسس انجام می گیرد.
وظایف و اختیارات بازرس
نظارت عالیه به نحوه اجراي آئین نامه ها، اساسنامه ها و رفع هر گونه اختلاف و
اعلام نظر در خصوص اختلافات فی مابین مقامات مذکور در اساسنامه بعهده وزارت جهاد
کشاورزي می باشد بدیهی است نظر وزارت متبوع در سطح ملی و رئیسسازمان جهاد
کشاورزي در سطح استان نافذ و معتبر می باشد.
هئیت هاي رسیدگی به تخلفات
هیئت هاي رسیدگی به تخلفات برابر آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي
کشاورزي تشکیل و فعالیت می نماید.
: براي رسیدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمال مجازاتهاي مقرر
حقوق کشاورزی-بخش ششم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)
———————————————————————————————
-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

قوانین مربوط به تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
در راستاي اصلاح و بهسازي تشکیلات دولت و بـه منظـور فـراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کـشاورزي و منـابع طبیعـی و افـزایش کمـی و کیفـی محـصولات کشاورزي در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاري، عمـران و توسـعه روسـتاها و مناطق عشایري و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروي انسانی موجـود، وزارتخانـه هـاي کـشاورزي و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزي با کلیه اختیـارات و وظـایفی کـه وزارتخانـه هــاي مــذکور بــه بــه موجــب قــوانین و مقــررات مختلــف دارا بــوده انــد، تــشکیل می شود.
کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیـر و وزارت کـشاورزي و وزیـر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزي محـول مـی شـود. شـرح وظـایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزي بر اساس مفاد این قانون و بندهاي لازم الرعایه منـدرج در ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایـران و با جهت گیري در تقویت وظایف راهبردي و نظارتی و کاهش وظایف اجرایـی و تـصدي و واگذاري آنها به بخش غیر دولتـی در چهـارچوب قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایـران و حـذف وظـایف تکـراري و غیرضـروري و انتقال وظایف قابل واگذاري به دیگر وزارتخانه ها ظرف سـه مـاه پـس از تـصویب ایـن قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کـشور و وزارت جهـاد کـشاورزي بـه تصویب هیئت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل 133 قانون اساسی می رسد.
. تبصره – وزارت جهاد کشاورزي موظف است بر اساس تکالیف برنامـه سـوم توسـعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران کلیه واحدها ، موسـسات و شـرکتهاي وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاري می باشند، تعیین و حداکثر تا پایـان سـوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران نسبت به واگـذاري آنهـا بـه بخش خصوصی اقدام کند
-به منظور صرفهجویی در هزینهها و پاسخگویی سریع به مـردم و جلـوگیري از کارهاي موازي و دوباره کاري وزارت جهاد کشاورزي موظـف اسـت کلیـه مراکـز اداري بخش کشاورزي را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمرکز کند.
– کلیـه امکانـات ، اعتبـارات ، تمهیـدات، امـوال و دارایـی هــا و کارکنـان وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزي منتقل می شود. تبصره – به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبـود سـاختار نیـروي انـسانی وزارت جهاد کشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تـشویقی مناسـب نـسبت بـه بازخریدي و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقـال آنـان بـه سـایر وزارتخانه ها و سازمان اقدام کند.
نکته: کلیه سازمان ها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت هاي دولتـی وابسته و تابعه وزارتخانه هاي کـشاورزي و جهـاد سـازندگی بـه وزارت جهـاد کـشاورزي وابسته می شوند. هر گونه تغییر در جایگـاه سـازمان هـا و موسـسات و شـرکتهاي دولتـی مذکور به تصویب شوراي عالی اداري می رسد.
تبصره – حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شرکتهاي غیر دولتی نسبت به سهام دولت نیز جاري است
به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجازه داده می شود در سـال 1379 ، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نـسبت بـه هـر گونـه اصلاح ، جابجـایی ، تغییـر ردیـف ، کـاهش یـا افـزایش اعتبـار ردیـف هـاي بودجـه اي وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگی به نحوي که حـداکثر تـسهیلات لازم را بـراي
ترتیبات و هماهنگی هاي لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کـشاورزي در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزي و آبزي پروري ظرف سه مـاه از تـصویب ایـن قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارت جهاد کشاورزي موظـف اسـت در جهـت حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت بـه تـشکیل صـندوق هـاي حمایـت از توسـعه بخـش کشاورزي با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوق ها توسـط وزارت جهـاد کـشاورزي تهیـه و بـه تـصویب هیئـت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک هاي دولت، فروش اموال و امکانـات مـازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داري کل واریز و معادل صد درصـد آن تـا مبلـغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین می گردد.
به منظور اعمال مـدیریت یکپارچـه در مـزارع ، وظـایف مـدیریت توزیـع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصرف 1363 که به عهده وزارت کشاورزي بوده عینا” به وزارت جهاد کشاورزي محول می شود.
به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزي ، دولت موظف اسـت در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد.
الف_ قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزي از قبیل گندم ، برنج ، شـکر ، خرمـا، ذرت ، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزي تعیین نماید.
. ب _ با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیري از توزیـع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزي و تنظیم بازار، در حمایت از تولید کننـدگان داخلـی بخش کشاورزي اقدام نماید.

منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعیاداره جهادکشاورزي شهرستان مربوط، نماینده دادگستري به حکم رییس قوه قضاییه و
نماینده نظام صنفی بخششهرستان، تشکیل میگردد.
هیئت تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از رییس اداره جهاد کشاورزي
شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذيربط، رییس دادگستري یا نماینده وي، رییس یا
یکی از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی بخششهرستان مربوط، میباشد که ظرف یک
ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مینماید.
رأي هیئت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است. عدم حضور هریک از طرفین مانع
رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأي نخواهدبود
اداره امور هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام
هماهنگیها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجراي آراء و سایر امور
دبیرخانهاي و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئتها، به عهده اداره جهادکشاورزي
شهرستان مربوط میباشد.
امور مالی
هیئت مدیره مکلف است حساب جاري در یکی از بانک هاي کشور به نام نظام
صنفی کارهاي کشاورزي افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به نظام صنفی کارهاي
کشاورزي در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت ها را نیز از حساب بانکی با صدور چک
انجام دهد.
تبصره: هر نظام صنفی کارهاي کشاورزي مجاز است فقط یک حساب جاري و یک
حساب سپرده در بانک داشته باشد.
چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضاي رئیس و
امضاي ثابت خزانه دار و با مهر نظام صنفی کارهاي کشاورزي معتبر خواهد بود و در
غیاب رئیس، نایب رئیس امضا خواهد کرد.
تبصره: چک ها، اوراق بهادار و اسناد و مهرهاي نظام صنفی کارهاي کشاورزي می
بایست در محل نظام صنفی کارهاي کشاورزي نگهداري و استفاده شده و خروج آنها از
نظام صنفی کارهاي کشاورزي ممنوع باشد.
نظام صنفی کارهاي کشاورزي می تواند حق عضویت اعضاي صنفی را به
صورت یکجا یا به تقسیط طی مدت یکسال و حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. اعضاي
نظام صنفی کارهاي کشاورزي حق عضویت خود را به حساب جاري نظام صنفی کارهاي
کشاورزي در بانک واریز و یک نسخه از رسید بانکی را به نظام صنفی کارهاي کشاورزي
ارایه می نمایند و دریافت هر گونه وجهی به صورت نقدي در نظام صنفی کارهاي
کشاورزي ممنوع است.
مسئولیت اعضاي هیئت مدیره نسبت به اموال متعلق به نظام صنفی کارهاي
کشاورزي اعم از منقول، غیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه، به منزله مسئولیت وکیل
در مقابل موکل است.
منابع مالی نظام صنفی:
-وجوه حاصل از محل 20 درصد واریزي سهم نظام صنفی شهرستانهاي تابعه
-کمک هاي اعطایی اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیر دولتی و کمک هاي
داوطلبانه اعضاء

منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعیهیئت مدیره نظام صنفی مکلف است با افتتاح حساب جاري در
یکی از بانکهاي رسمی که توسط مدیریت جهادکشاورزي اعلام میگردد،
کلیه وجوه دریافتی مربوط به نظام صنفی را درحساب مذبور واریز و تمام
پرداختها نیزازحساب بانکی باصدورچک انجام پذیرد.
.
فصل سوم: ارکان نظام صنفی
ارکان نظام صنفی عبارت است از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
د- هیئتهاي رسیدگی به تخلفات
الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن
ماده 15 : مجمع عمومی که عالیترین رکن نظام صنفی است از اجتماع
واحدهاي صنفی عضو با هماهنگی و نظارت مدیریت جهاد کشاورزي
شهرستان به دو صورت عادي و فوقالعاده تشکیل میگردد.
تبصره :هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک
رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود که با رأي اکثریت نسبی اعضاي
حاضر انتخاب خواهند شد.
-هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 22 : هر نظام صنفی بخش شهرستان داراي هیأت مدیرهاي مرکب از
حداقل 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و
یک علی البدل بوده که از میان اعضاي داوطلب واجد الشرایط با رأي کتبی
و مخفی اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی عادي براي مدت 3 سال
انتخاب میکردند و انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته دیگر مجاز
است و هیئت مدیره و بازرس کماکان تا انتخابات هیئت مدیره و بازرس
جدید عهده دار کامل مسئولیت خواهند بود.

ماده 23 : هیأت مدیره مکلف است، پس از دریافت اعتبارنامه در اولین
نشست خود که با حضور نماینده جهاد کشاورزي و نظام صنفی استان
برگزار می گردد یک رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر اجرائی انتخاب نماید.
ج- بازرس و حدود وظایف و اختیارات آن
وظایف و اختیارات بازرس:
1- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتحساب هاي مالی و ترازنامه و
عملکرد هیئت مدیره وتسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع
عمومی، حداقل ( 15 ) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
2- نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه
نظرات خود به هیئت مدیره.
3- شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي،
4- ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره براي
حسابرسی صورتهاي مالی، در صورت نیاز
منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.