حقوق کشاورزی – بخش اول


حقوق کشاورزی بخش اول
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس
(بدلیل زیاد بودن حجم مقاله و مطالب آن در هر شماره به ارائه ی قسمتی از آن خواهیم پرداخت)
-قسمت اول-
( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)
-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد.
مقدمه
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري » باتصویب قانون تاسیس
به تاریخ تیرماه 1380 زمینه لازم براي تدوین و استقرار نظام صنفی « اسلامی ایران
کارهاي کشاورزي در ایران فراهم گردید. به دنبال آن از سال 1382 تلاش براي تدوین
آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي در دستور کار دفتر امور تشکل هاي کشاورزي
قرار گرفت . پیش نویس آیین نامه اجرایی در سال 1384 تهیه و با امضاي وزیر محترم
جهاد کشاورزي به هیئت محترم دولت تقدیم گردید. پس از بحث و بررسی در کمیسیون
هاي فرعی و اصلی هیئت دولت در هفدهم مرداد ماه سال 1386 آئین نامه اجرایی نظام
صنفی کارهاي کشاورزي به شماره نامه 40260 /ت 34274 ك تصویب و در 20 خرداد ماه
سال 1387 براي اجرا به وزارت جهاد کشاورزي ابلاغ شد.
دفتر امورتشکلهاي کشاورزي سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران بعنوان متولی این
موضوع و با همکاري وزارتخانه هاي بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستري جهت
استقرارنظام صنفی کارهاي کشاورزي با تهیه برنامه سه ساله که در سال اول توجیه و
اطلاع رسانی و آموزش کارگزاران و سال دوم تشکیل نظام صنفی شهرستانهاي کشور و
در نهایت درسال سوم شکل گیري ساختار ملی نظام صنفی کارهاي کشاورزي را در
دستور کار خود قرار داده است.

آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزی
– در آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
نظام صنفی: قواعد و مقررات و تشکل هاي حرفه اي است که در جهت ایجاد
تشکیلات، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظمبخشی و حمایت از حقوق افراد
شاغل در بخش کشاورزي و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق میگردد.
– فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره
برداري از آب و خاك به منظور تولید محصولات کشاورزي، گیاهی و حیوانی (از قبیل
زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگل کاري، مرتعداري، آبخیزداري، بهره برداري از

شبکه هاي آبیاري و زهکشی، دامداري، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم
ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد.
– واحد صنفی: هر واحد تولیدي یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ
پروانه کسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهاي لازم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت
جهاد کشاورزي براي فعالیتهاي موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر میگردد.
تبصره – اشخاصحقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاري موظف به اخذ مجوز فعالیت
یا پروانه تأسیس بهره برداري، اشتغال از دستگاهها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه
مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آییننامه نمایند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز
فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آییننامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به
اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
عضوصنف : فعالان بخش کشاورزي و منابع طبیعی که در بخشتولید و خدمات
مجوزهاي لازم را کسب کرده و با تأیید ادارات جهاد کشاورزي شهرستانها و استانها به
عضویت نظام صنفی در میآیند.
صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع موارد موضوع
بند (ب) این ماده باشد.
ماده 2- ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخش – شهرستان، نظام صنفی
استان، هیئت عمومی، شوراي مرکزي، بازرس، رئیس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفات.

نظام صنفی بخش– شهرستان :
ماده 3- نظام صنفی بخش– شهرستان، با ارائه درخواست حداقل پنج واحد
صنفی به عنوان هیئت موسس و با تأیید جهاد کشاورزي (شهرستان)، با حداقل ( 15 ) واحد
صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل میگردد.

ماده 4- ارکان نظام صنفی بخش– شهرستان، عبارت از مجمع عمومی، هیئت
مدیره، بازرس و هیئتهاي رسیدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مرکزي آنها
در نزدیکترین محل مناسب حوزه بخش یا شهرستان می باشد.
ماده 5- اساسنامه نظام صنفی بخش– شهرستان، مشتمل بر وظایف و
اختیارات آنها، در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت متحدالشکل توسط وزارت جهاد
کشاورزي تهیه و پس از تایید هیئت عالی نظارت در اختیار نظام هاي صنفی
بخش – شهرستان قرار می گیرد.

– نظام صنفی استانی :
تشکیلات :
ماده 6- نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضاي زیر را به تشخیصمراجع
مربوط در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:
الف – تولیدکنندگان کشاورزي و منابع طبیعی با حداقل ( 60 ) عضو، خدمات بخش
کشاورزي و منابع طبیعی با حداقل ( 45 ) عضو، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي با حداقل
5) عضو، هریک به تایید سازمان جهاد کشاورزي استان. )
ب – کارشناس کشاورزي و منابع طبیعی با حداقل ( 3) عضو، به تایید سازمان نظام
مهندسی منابع طبیعی و کشاورزي و منابع طبیعی استان .

ماده 7- ارکان نظام صنفی استان عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و
هیئتهاي رسیدگی به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مرکزي آن در مرکز استان
میباشد.

مجمع عمومی :
ماده 8- مجمع عمومی نظام صنفی استان از اجتماع نمایندگان نظامهاي صنفی بخش
– شهرستان تشکیل میگردد.
-هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و
دو ناظر اداره میشود که با رأي اکثریت اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد.

– اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت
مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
– وظایف و اختیارات مجمع عمومی نظام صنفی استان به شرح زیراست:
الف – انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس؛
ب – عزل هیئت مدیره و بازرس؛
ج – تصویب خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی؛
د – تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدي؛
ه – بررسی و تصویب ترازنامه – صورتحساب درآمد و هزینه هاي سال مالی گذشته و
بودجه سال آتی؛
و – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوصفعالیتهاي نظام صنفی؛
ز – تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن؛
ح – انحلال نظام استانی و اعلام آن به هیئت عمومی صنف؛
ط- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که مطابق این آییننامه در صلاحیت
مجمع عمومی است.
نکته ی قابل توجه : اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ب)،(ز)و (ح) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

لازم به ذکر است: مجمع عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک نمایندگان
نظام هاي صنفی بخش – شهرستان تشکیل میگردد. در صورت عدم حصول نصاب
لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهد بود، با حداقل یک سوم از نمایندگان
نظام هاي صنفی بخش – شهرستان تشکیل میشود.چنانچه مجددا نًیز حد نصاب یاد
شده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل یک پنجم از نمایندگان نظام هاي صنفی
بخش – شهرستان برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادي با رأي اکثریت
نسبی حاضران معتبر و لازمالاجرا می باشد.

-نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی
عادي است ولی تصمیمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است .
– دعوت براي تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره
فترت توسط سازمان جهاد کشاورزي استان صورت خواهد گرفت .
تبصره – دعوت براي تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهی در
روزنامه منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان، مکان و دستور جلسه انجام می یابد و باید
حداقل ( 10 ) روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم نمایندگان نظامهاي صنفی بخش
– شهرستان برسد. مجمع می تواند براي دعوت از اعضاء روش دیگري را جایگزین نماید.
نکته – یک سوم از نمایندگان نظام صنفی بخش – شهرستان میتوانند کتباً
درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پذیرش
درخواست آنان میباشد.
تذکر : مجمع عمومی عادي حداقل سالی یک بار و مجمع عمومی فوقالعاده
می تواند به دفعات تشکیل شود

منابع:
-1 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
-2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
-3 قانون کار جمهوري اسلامی ایران
-4 قانون نظام صنفی کشور
-5 قانون تاسیسسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
-6 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

تهیه و تنظیم: محمدخلیل شعبانی ( کارشناس بخش حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.