حقوق کشاورزی – بخش دوم


حقوق کشاورزی – قسمت دوم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)

-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

-هیئت مدیره :

هر نظام صنفی استانی داراي هیئت مدیره اي مرکب از حداقل سه نفر عضو
اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرائی، خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل است که
از میان اعضاي داوطلب واجد شرایط ( نمایندگان نظام هاي صنفی بخش – شهرستان)
براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته
دیگر مجاز است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان عهده دار
مسئولیت خواهد بود.
شرایط انتخاب شوندگان هیئت هاي مدیره استانی به شرح زیرمی باشد:
تابعیت جمهوري اسلامی ایران؛
پایبندي به اسلام و یا یکی از اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی و
وفاداري به نظام جمهوري اسلامی؛
عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه اي بنا به تایید سازمان جهاد
کشاورزي استان مربوط؛
نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر
– اولین دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد کشاورزي و
با اطلاع استاندار برگزار میگردد.
اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره استانی در چارچوب قوانین مربوط به
شرح زیر است:
الف – نظارت بر حسن انجام امور نظام هاي صنفی بخش – شهرستان؛
ب – تسهیل روابط بین اعضاي صنف و کارفرمایان و دستگاههاي دولتی؛
ج – تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع ذیربط از جمله
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسلامی ایران در جهت افزایش
کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي و منابع طبیعی؛
د- تلاش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی در خصوصنظام هاي صنفی
استانی؛
ه – معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداري از جمله
کمیسیون حل اختلاف مالیانی، عوارض، آب بها، هیئت هاي تشخیصمطالبات تامین
اجتماعی و سایر مراجع قانونی؛
و – فراهم نمودن امکان پوششتامین اجتماعی براي اعضاي صنف؛
ز- ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف؛
ح- برنامه ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشاورزي در استان با
برگزاري هم اندیشیها، گردهمایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات؛
ط – انتخاب دبیرنظام صنفی کشاورزي از بین خود و یاخارج از آن یا عزل وي؛
ي – تعیین حق الزحمه کارکنان اداري نظام صنفی استانی در چارچوب قوانین جاري
کشور
ك – تنظیم دستورالعمل هاي اداري – مالی – نظام استانی طبق مقررات و
نظام نامه هاي مصوب هیئت عمومی؛
ل- معرفی اعضاي هیئتهاي رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آییننامه؛
م- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادهاي نظام استانی
ن – گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفی به مراجع ذیصلاح
ماده 15 – هیئت مدیره نظام صنفی استانی در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود
و یا خارج از آن به عنوان دبیر اجرایی انتخاب می نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور
دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:
الف – استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداري نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و
کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره؛
ب – انجام مکاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلی نظام
صنفی؛
ج –گشایش حساب هاي بانکی نظام صنفی؛
د- اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاري
ه – حفظ و نگهداري اسناد ومدارك اداري و مشخصات کامل اعضاء؛
– خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وي به شرح زیر است :
الف – تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی؛
ب – امضاء کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور، به همراه رئیس هیئت مدیره؛
ج – وصول و جمع آوري حق عضویت ها و سایر کمک هاي مالی؛
د – تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس؛
ه – نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره؛
منابع مالی نظام صنفی و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک هاي
اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهاي ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و
آموزشی، فروش نشریات و برگزاري هماندیشیها و نمایشگاهها تامین خواهد شد.
تبصره – نظامنامه مالی و اداري از جمله میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء، به
پیشنهاد شوراي مرکزي توسط هیئت عمومی به تصویب خواهد رسید.
بازرس:
مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحا اًز میان اعضاي صنف به عنوان
بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت دو سال انتخاب
مینماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
الف – بررسی و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالی وتراز نامه و عملکرد هیئت مدیره
و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل ( 5) روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی،
ب – نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به
هیئت مدیره،
تذکر– هیئت مدیره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارك درخواستی بازرس را در
اختیار او قرار دهد.
ج- شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي،
د – ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره براي حسابرسی صورت
هاي مالی، در صورت نیاز،
تبصره – هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند.
هیئت عمومی :
به منظور هماهنگی در امور نظام هاي استانی و سیاستگزاري کلان نظام
صنفی، هیئت عمومی نظام صنفی از اعضاي هیئت مدیره نظام هاي استانی در سطح
کشور تشکیل میشود.
هیئت عمومی حداقل هر سال یکبار با دعوت شوراي مرکزي با حضور نماینده وزارت
جهاد کشاورزي جلسه خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از
اعضاء رسمیت خواهد یافت . در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور ، جلسه یاد شده
براي بار دوم ، با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره – تشکیل اولین جلسه هیئت عمومی، بنا به دعوت وزارت جهاد کشاورزي
خواهد بود.
وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
الف – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شوراي مرکزي درخصوصفعالیتهاي
نظام صنفی؛
ب – بررسی و تصویب تراز نامه شوراي مرکزي؛
ج- بررسی و تصویب سیاست هاي کلان و پیشنهادي شوراي مرکزي؛
د- دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکلات نظام هاي استانی؛
ه – اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام هاي استانی به پیشنهاد شوراي مرکزي؛
و – بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستور العمل ها از قبیل
دستورالعمل پرداخت حقالزحمه اعضاي شوراي مرکزي، اعضاي هیئت هاي رسیدگی به
تخلفات، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شوراي مرکزي؛
ز – بررسی و تصویب نظام نامههاي داخلی نحوه اداره هیئت عمومی؛
ط- ارائه پیشنهادات و راهکارهاي مناسب براي تصویب مراجع ذیصلاح از طریق وزارت
جهاد کشاورزي؛
ي – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموري که طبق قوانین و مقررات در صلاحیت
هیئت عمومی می باشد:
ك – انتخاب بازرس شوراي مرکزي؛
تبصره – شرح وظایف و اختیارات بازرس شوراي مرکزي مطابق ماده ( 18 ) این آییننامه
خواهد بود.
شوراي مرکزي :
ماده 21 – براي اداره امور کلان نظام، شوراي مرکزي مرکب از نمایندگان وزات جهاد
کشاورزي، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ماده ( 54 ) قانون صنفی کشور (هرکدام یک
نفر) و یک نفر از اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی هر استان تشکیل میشود که به عنوان
اعضاي اصلی شوراي یاد شده محسوب میگردند.
شوراي مرکزي بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی میباشد و داراي وظایف
زیر است:
الف – پیشنهاد سیاستهاي کلان، جهت تصویب هیئت عمومی؛
ب – برنامه ریزي و فراهم آوردن زمینه اجراي اهداف و سیاست هاي مصوب هیئت
عمومی؛
ج- ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی هاي لازم براي تحقق اهداف و انجام وظایف ارکان
نظام صنفی و ایجاد زمینههاي لازم براي تعامل باسایر مراجع ذیربط؛
د- تعیین ضوابط صلاحیت اعضاي صنف کشاورزي؛
پ- همکاري با مراجع ذیصلاح براي احراز صلاحیت و رتبهبندي اعضاي صنف ؛
و– برگزاري و مشارکت در برگزاري همایش ها و گردهماییهاي تخصصی داخل کشور و
در سطح بین المللی؛
ي– داوري بین ارکان داخلی نظام هاي استانی یا بین نظام هاي استانی با یکدیگر؛
ح – همکاري با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛
م – نظارت بر عملکرد نظامهاي استانی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع،
حیثیت و شئونات حرفهاي آنان.
– جلسات شوراي مرکزي حداقل هر سه ماه یکبار، به دعوت رئیسشوراي
مرکزي و در غیاب وي توسط نایب رئیستشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت
مییابد. تصمیمات و مصوبات آن با آراي موافق اکثریت نسبی اعضاي حاضر معتبر
میباشد.
نکته- تصمیمات شور اي مرکزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه
شوراي مرکزي به اشخاصو مراجع ذيربط ابلاغ و عنداللزوم پیگیري میشود.
تذکر- ترتیب، نحوه و زمان تشکیل جلسات شوراي یاد شده، طی دستور العملی که
به تصویب شوراي مرکزي میرسد، خواهد بود.

منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیسسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.