حقوق کشاورزی – بخش سوم


حقوق کشاورزی – بخش سوم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)

-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

رئیس نظام صنفی :
شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفر از اعضاي غیر دولتی شورا را
انتخاب و براي تعیین رئیس به وزیر جهاد کشاورزي پیشنهاد مینماید تا یکی از آنان را به
این سمت منصوب کند.
تبصره 1- نایب رئیس و خزانه دار در اولین نشست شورا از بین اعضاي غیر دولتی
انتخاب می گردند.
تبصره 2- وظایف خزانه دار، مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است .
– وظایف و اختیارات رئیس نظام صنفی به شرح زیر است:
1 – رئیس بالاترین مقام اجرایی و اداري نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق
توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین المللی عهده دارد؛
2 – مسئول اجراي مصوبات شوراي مرکزي؛
3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه هاي لازم به منظور تحقق
اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مرکزي؛
3 – هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظامهاي استانی؛
4 – ابلاغ دستور العملها، مصوبات و بخشنامه ها؛
5 – انجام سایر اموري که از طرف هیئت عمومی یا شوراي مرکزي محول میشود و
همچنین سایر اموري که براي اداره نظام صنفی ضروري است؛
6 – امضاي مکاتبات عادي و اداري نظام صنفی؛
7 – رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت.
تذکر – نایب رئیس در غیاب رئیس، عهده دار وظایف رئیس خواهد بود و رئیس
میتواند برخی اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نایب رئیس تفویض کند.
– از تاریخ ابلاغ این آییننامه، رئیس نظام صنفی میتواند به عنوان نماینده وزیر
جهاد کشاورزي در هیئت عالی نظارت شرکت نماید و به صورت ادواري گزارشی از روند
تشکیل و نحوه اجراي آییننامه و فعالیتهاي نظام صنفی مربوط را به دبیرخانه هیئت
عالی نظارت ارائه نماید و رابط و هماهنگ کننده نظام صنفی کارهاي کشاورزي با
دبیرخانه هیئت عالی نظارت میباشد.
– تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط :
– هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه اي که بدون دریافت مجوزهاي
لازم، براي انجام فعالیتهاي موضوع این آیین نامه دائر شده باشد، با اعلام نظام صنفی
شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفی از طریق نیروي انتظامی پلمپ میشود.
– تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است :
الف – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی – مصوب 1382 – در صورت
انطباق با فعالیت اعضاي صنف ؛
تبصره – در صورت انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فصل مذکور به تشخیص
هیئت هاي بدوي و تجدید نظر، موضوع مطابق مقررات قانون یاد شده رسیدگی و مورد
اتخاذ تصمیم و صدور راي قرار میگیرد.
ب – عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی؛
ج – سهل انگاري در انجام وظایف قانونی؛
د – عدم رعایت استانداردها و ضوابط فنی؛
ه – اجحاف به سایر شاغلان بخش کشاورزي؛
و – صدور گواهی و گزارش خلاف واقع؛
ز – اشتغال در کارهاي خارج از صلاحیت حرفه اي؛
ح – عدم رعایت شرایط مقرر در مجوزهاي صادره؛
ط – سوء استفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگري؛
ي – دریافت و یا پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط.
“””-مجازات تخلفات با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
الف – اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛
ج- محرومیت از دریافت تسهیلات؛
د- جریمه نقدي از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز به تشخیص
هیئت ها؛
ه– تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال؛
و – لغو پروانه تعطیل محل کسب در صورت لزوم.
تبصره 1- هیئت ها میتوانند براي ارزیابی میزان سود ومنافع حاصل از فعالیت غیر
مجاز از نظر کارشناس رسمی دادگستري که با هزینه جهاد کشاورزي شهرستان مربوط
انتخاب میگردد، استفاده نمایند.
تبصره 2- درآمدهاي ناشی از جریمه هاي دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید.
معادل این مبلغ در بودجه هاي سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهاد کشاورزي
براي اجراي آیین نامه هزینه شود.
– شاغلان عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزي، از شمول این
آییننامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ی 31 قانون – هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد،
هیئت ها مکلفند مراتب را براي رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صالحه اعلام
نمایند. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامی اعضاء
نخواهد بود.
نحوه رسیدگی به تخلفات :
-براي رسیدگی به تخلفات صنفی اعضاي نظام صنفی و اعمال مجازات هاي
مقرر در این آیین نامه، هیئت رسیدگی بدوي در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل
نماینده اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوط، نماینده دادگستري به حکم رئیس قوه
قضاییه و نماینده نظام صنفی بخششهرستان، تشکیل میگردد.
– شروع به رسیدگی در هیئت هاي بدوي، با اعلام گزارش از سوي بازرسان،
شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداري ذيربط می باشد.
نکته – هیئت هاي بدوي مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا
گزارش، در جلسهاي با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد
این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ
تصمیم و صدور راي نخواهد بود.
– هر یک از طرفین می توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را
کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأي، به هیئت تجدید نظر تسلیم نمایند.
هیئت تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از رئیس اداره جهاد کشاورزي شهرستان
مربوط یا یکی از معاونین ذیربط، رئیس دادگستري یا نماینده وي، رئیس یا یکی از
اعضاي هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، میباشد که ظرف یک ماه با
دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مینماید. رأي هیئت تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست. عدم حضور هر یک از طرفین
مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور راي نخواهدبود.
نکته ی مهم اینکه جلسات هیئت هاي بدوي و تجدید نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت
یافته و آراي صادره با نظر اکثریت معتبر میباشد.
تذکر هیئت هاي بدوي و تجدید نظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات
دریافتی می باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن
را در صلاحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت،
پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می نمایند.
– در صورت عدم امکان تشکیل هیئت بدوي و تجدید نظر در هر شهرستان،
یکی از هیئت هاي نزدیک ترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف
مقرر را عهده دار خواهد بود.
ماده قانونی: اداره امور هیئت هاي بدوي و تجدید نظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام
هماهنگی ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجراي آراء و سایر امور
دبیرخانه اي و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئتها، به عهده اداره جهاد کشاورزي
شهرستان مربوط میباشد.
– وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد این آیین نامه، ظرف سه
سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادهاي اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت
وزیران ارائه نماید.

منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.