آبامکتـــــین ۱/۸٪ ای سی

 

میزان مصرف :

  1. ۲۰ سی سی سم با ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای آفت کنه مرکبات
  2. ۰/۶ لیتر در هکتار برای آفت مگس مینوز صیفی و سبزیجات