• نرخ انحلال :
برگ پاشی :۱: ۶۰۰-۱۰۰۰ آبیاری ریشه:۱: ۵۰۰-۸۰۰
• فواید :
۱- باعث افزلیش فتوسنتز و تشکیل کلروفیل می شود.
۲- افزایش تنفس گیاهی.
۳- بهبود فرآیند های بازسازی گیاهان.
۴- متابولیسم گیاه را افزایش می دهد.
۵- بهبود استفاده از مواد مغذی، بهبود کیفیت محصول.
۶- به سرعت جذب می شود و چرخه رشد را کوتاه می کند.
۷- خواص شیمیایی و فیزیکی خاک را بهبود می بخشد.
۸- بهبود احتباس آب، باروری و نفوذ پذیری خاک.
۹- افزایش عملکرد، افزایش متابولیک، تحمل استرس در برابر شرایط محیطی را افزایش می دهد.
۱۰- تقسیم سلولی و متابولیسم را افزایش می دهد.
۱۱- تحریک ریشه و ریشه زنی سریع گیاه.
۱۲- تحریک وتنظیم رشد سریع گیاهان.
۱۳- جذب مواد مغذی گیاهان را افزایش می دهد.