نام تجاری: اتیول
ماده موثر: 470 گرم اتیون از گروه فسفره آلی به صورت امولسیون شونده
درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA(FROM):IV
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 208 MG/Kg