قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
فرمولاسیون : WP 35 %
نحوه اثر : اختلال عمومی در متابولیسم سلولی
موارد مصرف :
گموز مرکبات ،‌ گموز پسته ، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه درختان هسته دار و دانه دار ، شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ، شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار ، شانکر باکتریایی لیمو ترش ، آتشک درختان میوه دانه دار ، پیچیدگی برگ هلو ، لکه غربالی درختان میوه هسته دار ، لکه آجری بادام ، آنتراکنوز گردو ، سفیدک داخلی جالیز ، لکه زاویه ای خیار ، بادزدگی سیب زمینی ، سر خشکیدگی مرکبات ، پوسیدگی گل آذین خرما .
همچنین این سم کنترل طیف وسیعی از بیماری های قارچی و باکتریایی از جمله بیماری های ناشی از ائومیست ها شامل سفیدک های داخلی ( سفیدک داخلی انگور ) ، بیماریهای ناشی از پیتیوم و فیتوفتورا ،‌ شانکرهای قارچی و باکتریایی ، پوسیدگی های باکتریایی ، سوختگی های باکتریایی ، پیچیدگی برگ هلو و غیره را شامل می شود .
راهنمای مصرف :
آتشک درختان میوه دانه دار : محلول پاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت ،‌نوبت اول در مرحله تورم جوانه ، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها ، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن کامل شکوفه ها
پیچیدگی برگ هلو : محلول پاشی به نسبت 3 تا 5 در هزار ، در پاییز پس از ریزش برگ ها یا در بهار در زمان تورم جوانه ها
لکه غربالی درختان میوه هسته دار : محلول پاشی به نسبت 3 تا 5 در هزار ، سم پاشی پاییزه پس از ریزش برگها ، سمپاشی زمستانه پس از تورم جوانه ها و تکرار آن پس از ریزش گلبرگ ها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز
لکه آجری بادام : محلول پاشی به نسبت 3 در هزار ،‌نوبت اول پس از ریزش گلبرگ ها و نوبت های بعدی به فاصله 12 روز