• نرخ انحلال :
برگ پاشی : ۵-۸ کیلوگرم در هکتار با میزان رقت۱ : ۶۰۰-۸۰۰
• فواید :
۱- ضد سختی آب.
۲- بهبود دهنده اثر کود پتاس.
۳- عمل تجزیه شدن کود را کاهش می دهد تا انتشار پتاسیم را افزایش دهد.
۴- مقاومت محصول در برابر خشکی و بیماری را افزایش می دهد.
۵- دارای عملکرد سریع و اثر طولانی مدت می باشد.
۶- افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک.
۷- کاهش فرسایش خاک و بهبود قابلیت کارکرد خاک.
۸- تحریک رشد محصول.
۹- رها کردن مواد مغذی را تنظیم می کند.
۱۰- بهبود کیفیت محصولات کشاورزی.
۱۱- بهبود کارایی علف کش.
۱۲- بهبود کارایی کود.