فیپرونیل ۸۰٪ دبلیو جی

میزان مصرف:

۵۰ تا ۷۰ گرم در هکتار برای آفت سر خرطومی برگخوار محصول یونجه

۶۰ تا ۷۰ گرم در هکتار برای آفت کرم ساقه خوار محصول برنج