• دستورالعمل مصرف :
– زراعی : ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۱-۳ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی.
– باغی : ۸-۱۵ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۲-۴ کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی.
– سبزی و صیفی : ۷-۱۵ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۱-۳ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی.
– گلخانه : ۲-۴ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۲-۴ کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی.
• بسته به نیاز گیاه می توان این محصول را هر ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار کرد.