علف کشی از گروه ایمیدازولینون است.
دارای خاصیت ابقایی می باشد، از طریق برگ و ریشه جذب می شود و قابلیت انتقال در آوندهای چوب و آبکش را نیز دارد، از طرفی در مریستم های انتهایی نیز تجمع می یابد.
بهترین زمان مصرف این علف کش ، آغاز رشد علفهای هرز و به صورت پس رویشی است. این علف کش را می توان به صورت پیش کاشت آمیخته با خاک و پیش رویش نیز استفاده کرد.
فقط یکبار در سال از این سم برای سمپاشی استفاده می شود و از استفاده مداوم آن به دلیل خطرات احتمالی برای کشتهای بعدی باید خودداری کرد.
در صورت وجود بارندگی تا 6 ساعت بعد از سم پاشی ،عملیات سم پاشی باید مجددا تکرار شود.
در سال آخر کشت یونجه از مصرف آن باید خودداری کرد.
آفتابگردان از جمله گونه های زراعی است که از بقایای این علفکش خسارت می بیند.
افزایش سولفات آمونیوم ( 5 kg/ha) ویا فریگیت به محلول تهیه شده برای سمپاشی خاصیت جذبی را توسط علف هرز افزایش میدهد.
هر چقدر ماده آلی خاک بیشتر باشد جذب توسط خاک افزایش می یابد بنابراین میزان دسترسی به علفکش از طریق ریشه کاهش می یابد.در خاکهای گرم و مرطوب سریع تجزیه می شوند.
هرچه قدر PH خاک کمتر پایداری بیشتر دارند