ایمیداکلوپراید سوسپانسیون 35%
Imidacloprid MAC SC 35%
حشره کش سیستمیک با اثر تماسی ، گوارشی
نام شیمیایی : S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
Acute oral LD50 for rats 135 mg/kg
ایمیداکلوپراید ، از گروه نئونیکوتینوئید یکی از پر مصرف ترین حشره کشهای جهان بوده که بصورت تماسی و گوارشی بویژه بر روی حشرات مکنده موثر واقع می گردد . ایمیدا کلوپراید در سیستم اعصاب مرکزی با عمل آنتاگونیستی که در محل پس سیناپس گیرنده های نیکوتینی ایجاد می نماید اختلال بوجود می آورده و سبب مرگ حشره می گردد . این حشره کش با داشتن خاصیت سیستمیکی از طریق برگ ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد وبه آسانی توسط شیره گیاهی به سایر نقاط گیاه منتقل شده و آفات مقاوم بویژه در مقابل سموم فسفره آلی را بخوبی کنترل می نماید ایمیداکلوپراید را می توان بصورت محلول پاشی بر روی شاخ وبرگ ، افزودن به آب آبیاری و شبکه آبیاری قطره ای مصرف نمود . قابلیت اختلاط : تا کنون هیچگونه اشکالی در اختلاط با سایر سموم نداشته است .

توجه : هنگام گلدهی محصولات استفاده از ایمیداکلوپراید اجتناب گردد .