نام عمومی :bentazone – sodium
کلاس : herbicide
گروه : benzothiadiazinone
نحوه تاٌثیر: تماسی ، انتخابی ،‌ بازدارنده عمل فتوسنتز که عمدتاً از طریق برگ جذب می شود .
موارد مصرف : جهت علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در زراعت برنج ، سویا ، یونجه و شبدر
بصورت ( post – emrgence )
مقدار مصرف : برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود .
3 تا 5 لیتر در هکتار در مزارع برنج در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج
2 تا 5/2 لیتر در هکتار در مزارع سویا بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا
5/2 تا 3 لیتر در هکتار در مزارع یونجه و شبدر
سمیت پستاندران
Acute oral LD50 for rats : > 1000 mg/kg
NOEL :(2y) 10 mg/kg
ADI: 0/1 mg/kg
Toxicity class WHO (a.i.) : III ; EPA( form.) : III