حشره کشی عصبی که اثر کنه کشی نیز دارد
میزان مصرف:
۲۸۰ گرم در هکتار برای کرم قوزه،کرم خاردار و انواع کرم برگخوار پنبه
۲۵۰ گرم در هکتار برای بید برگخوار کلم
۲۰۰ گرم در هکتار برای کرم برگخوار و کرم طوقه بر چغندرقند
۲۵۰ گرم در هکتار برای کرم میوه بامیه
۳۵۰ گرم در هکتار برای مینوز توتا و کرم میوه گوجه فرنگی
۲۵۰ گرم در هکتار برای کرم برگخوار و پیله خوار حبوبات