بیس پریباک سدیم ۴۰٪ اس سی

 

میزان مصرف :

  1. ۶۵ تا ۷۰ سی سی در هکتار بصورت پیش رویشی برای علفهای هرز پهن برگ و باریک بــــرگ برنج