تری بنورون متیل گرانول قابل انتشار در آب 75%
Tribenuron Methyl MAC DF 75%
علف کش انتخابی پس رویشی ( کنترل علفهای هرز پهن برگ گندم و جو )
نام شیمیایی : 2-[ 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2 yl ( methyl ) carbamoylsulfamoyl] benzoate
Acute oral LD50 for rats > 5000 mg/kg
تری بنورون متیل ، علف کش انتخابی از گروه سولفونیل اوره با دامته تاثیر گسترده بوده که با موفقیت علفهای هرز پهن برگ کلیه ارقام گندم و جو را کنترل می نماید . این علف کش عمدتاً از طریق برگها جذب و سریعاً به ریشه و قسمتهای فوقانی گیاه انتقال یافته و با جلوگیری از ساخت اسیدهای آمینه لایزین و ایزو لوسین مانع تقسیم سلولی می گردد . بلافاصله پس از مصرف رشد علفهای هرز حساس متوقف می شود . نتیجتاً از رقابت با محصول اصلی باز می ماند . پس از گذشت 5 تا 10 روز علائم زردی در علفهای هرز ظاهر و پس از گذشت 2 تا 3 هفته بطور کلی ازبین می روند .
قابلیت اختلاط : امکان اختلاط تری بنورون متیل با نازک برگ کشهایی مانند دیکلوفوپ متیل ، کلودینافوپ پروپارژیل این امکان را فراهم می سازد تا با کاهش هزینه سم پاشی امکان تواماً کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در گندم و جو فراهم آید . تری بنورون متیل را می توان با سمپاشهای زمینی و هوایی که برای مصرف علف کشها توصیه می شوند به نسبتهای زیر با آب مخلوط و مصرف نمود .
سمپاشهای زمینی : 300-100 لیتر آب در هکتار
سمپاشهای هوایی ( هواپیما ) : 50 لیتر آب در هکتار