حشره‌کش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون : %50 EC / %80WP / %80SP / %96P
نحوه اثر : حشره‌کش عصبی ، مهارکننده انزیم کولین استراز
موارد مصرف :
سن‌های زیان آور در گندم و جو2/1 کیلو گرم درهکتار ، مگس درخزانه برنج، کرم دانه خوار در آفتابگردان و سویا ، مگس در پیاز و خربزه ، پروانه سفید در کلم ، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز ، کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود ، پوستخوار در نارون 250 تا 300 گرم سم و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب ، دوبالان ، بال‌پولک‌داران ، ناجوربالان ، جوربالان و سخت بالپوشان در کشاورزی ، باغبانی ، جنگلها ، انبارهای مواد غذایی ، باغها ، خانه‌ها و دامدار‌ها روی همه محصولات ، آفات خانگی مثل مگس‌ها ، سوسری‌ها ، کک‌ها ، ساس ، ماهی نقره ای‌ها ، مورچه‌ها ، پشه‌ها در منازل و دامداری‌ها ، انگل‌های خارجی در حیوانات اهلی
راهنمای مصرف :
محلول پاشی به میزان 1 تا 2 کیلو گرم در هکتار در محصولات زراعی توصیه می‌شود . در مورد پوستخوار نارون به صورت سم‌پاشی درختان تله با مصرف 250 تا 300 گرم حشره‌کش و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب توصیه می‌شود . مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد ، افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضدکلین استراز ممنوع شده اند نباید از این حشره‌کش استفاده کنند . پایداری حشره‌کش کمتر از هفت روز است.
ملاحظات زیست محیطی :
LD50 برای پستانداران250 میلی‌گرم بر کیلوگرم ، LC50 برای ماهی‌ها 7/0-5/0 میلی‌گرم بر لیتر ، EC50 برای دافنی 00096/0 میلی‌گرم بر لیتر