اتوکســازول ۱۰٪ اس سی

 

 

میزان مصرف :

  1. ۲۵۰-۵۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن سیب و گلابی
  2. ۴۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه تارتن پنبه
  3. ۲۵۰-۴۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه تارتن خیار
  4. ۲۵۰-۵۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه قرمز و کنه تارتن درختان میوه هسته دار
  5. ۲۵۰-۵۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه تارتن انگور
  6. ۲۵۰-۴۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه تارعنکبوتی هندوانه – طالبی – خربزه
  7. ۲۵۰-۴۰۰ سی سی در هکتار برای آفت کنه تارعنکبوتی توت فرنگی
  8. ۳۰۰-۵۰۰ سی سی در هکتار برای انواع کنه های سبزیجات برگی
  9. ۳۰۰ سی سی در هکتار برای انواع کنه های درختان غیر مثمر