یودیکارب 80% پودر قابل انتشار درآب
Thiodicarb 80% DF
حشره کش با اثر تماسی و گوارشی
Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

• تیودیکارب حشره کشی از گروه اگزایم کاربامات می باشد.
• برای مبارزه با لارو و پروانه ها، سوسکها و مگسها در محصولات مختلف بکار می رود.
• تا حدودی روی تخم و اشکال بالغ حشرات نیز اثر دارد.
• فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 21 روز می باشد.
• این حشره کش قابلیت اختلاط با ترکیبات بسیار قلیایی و اسیدی را ندارد.