• لامبدا-سایهالوترین ترکیب جدیدی از نسل مقاوم در برابر نور پیروتیروئیدها(pyrethroids) بوده که سابقه زیادی در مصارف حشره کش های بهداشتی در ایران دارد.
• دوره کارنس (PHI) :
در ایران ۳۵ روز بر روی گندم و بر روی سایر ۱۴ روز می باشد.
• اختلاط :
با اکثر ترکیبات آفتکش قابل اختلاط است اما توصیه می شود قبل از مصرف عمده در سطح کوچک امکان اختلاط بررسی گردد.
• مقدار مصرف :
۱۵۰ سی سی در هکتار برای آفت سن محصول گندم.
• این ترکیب خاصیت ضربه شدیدی روی حشرات دارد. ثبت اصلی جایام پلاس علیه سن گندم (سن مادر و پوره) قابل توصیه خواهد بود.
• سایر قابلیت ها :
برای مبارزه با آفات کرم های طوقه بر انواع محصولات زراعی ، کرم برگخوار ، برگخوار کارادرینا و پشت الماسی و شته ها برای انواع کلم ، کرم برگخوار،شته،سفیدبالک و تریپس برای جالیز ،کرم های برگخوار: شبپره گاما،کارادرینا و پشت الماسی برای کاهو ، کرم های برگخوار یونجه، تریپس پیاز ، کرم ساقه خوار ذرت ، سن های ناقل نماتوسپورا برای پسته و کرم سیب.