• نرخ انحلال :
برگ پاشی: میزان غلظت با آب ۱: ۱۵۰۰-۳۰۰۰ و در فصل رشد و به تعداد ۳ تا ۴ بار در فواصل ۷ تا ۱۵ روزه.
آبیاری: میزان غلظت با آب۱: ۸۰۰-۱۵۰۰، ۲-۳ بار در دوره میانی، در فواصل ۱۰-۱۵ روز.
• فواید :
۱- افزایش کیفیت محصولات، سبزیجات و میوه ها.
۲- مقاومت در برابر بیماری و بهبود عملکرد.
۳- مقاومت در برابر استرس را افزایش می دهد.
۴- حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند اسید جیبرلیک است.
۵- رشد ریشه در قلمه و پیوند را تحریک می کند.
۶- افزایش کارایی کود و کاهش مصرف کود.
۷- فاقد آلودگی های محیط زیست.
۸- تقسیم سلولی و متابولیسم را افزایش می دهد.
۹- محافظت از جوانه گیاه.
۱۰- بهبود ساختار خاک.
۱۱- مهار آفات مضر و کاهش آسیب آفات.
۱۲- شکل گیری ساختار سازه خاک جهت بهبود شرایط تهویه آن.
• این کود شامل بسته بندی های ۰.۵ ، ۱ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۰ کیلو گرمی می باشد.