دیمتوات 40% مایع امولسیون شونده
Dimethoate 40% EC
حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

• دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها می باشد.
• دیمتوات با اثر ضربه ای سریع تا 14 روز اثر سیستمیک خود را حفظ می کند و کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می باشد.
• از کاربرد این حشره کش روی هسته داران به خاطر ایجاد گیاهسوزی و ریزش برگ خودداری گردد.
• حداقل فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول بسته به شرایط 21-14 روز می باشد.
• کاربرد این حشره کش در زمانی که گیاه به سرعت رشد می کند بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.
• محلول پاشی یک در هزار برای کلیه آفات مکنده و مگس های خربزه و جالیز موثر است