سیازوفامید ۲۰٪ اس سی

قارچکشی محافظتی تماسی با خاصیت نفوذی و نیمه سیستمیک.

میزان مصرف:

۶۰۰ سی سی در هکتار برای سفیدک داخلی محصول جالیز(خیار)