Sulfosulfuron
سولفوسولفورون 75% گرانول قابل پخش در آب
Sulfosulfuron 75% WG
علفکش سیستمیک و انتخابی در مزارع گندم
Systemic & Selective Herbicide In Wheat Fields
• علفکشی از گروه سولفونیل اوره است.
• از طریق برگ وریشه جذب شده ودر سیم پلاست و آپوپلاست انتقال می¬یابد.
• مصرف این سم در خاکهای با EC بالا می¬تواند باعث سوزندگی و تنش شدید گندم شود.
• پس از کاربرد سولفوسولفورون، از کاشت چغندرقند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعد در مزرعه باید اجتناب نمود.
• بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که عملیات سمپاشی در ابتدای بهار و زمان کوچک بودن علف¬های هرز یکساله ودر مرحله رشد فعال آن¬ها، صورت گیرد.
• برای کنترل کامل برخی از علف¬های هرز، تکرار سمپاشی ضروری می¬باشد.
• مصرف آن در مناطقی که خطر رقابت محصول با علف هرز وجود دارد ویا به عبارت دیگر راندمان محصول در اثر رقابت با علف هرز کاهش یافته است، توصیه می¬شود.
• این علفکش نباید در اختلاط یا توالی با سایر علف¬کشهای خانواده سولفونیل اوره مصرف شود.
• جو و یولاف زراعی به این علفکش حساس میباشند.
• سولفوسولفورون را لزوما باید با رست (سورفکتانت غیر یونی) مصرف کرد.
• مصرف سولفوسولفورون بعد از ایجاد گره دوم در گندم می¬تواند باعث سوزندگی و توقف رشد گندم گردد.
• تجمع علفکشهای مربوط به گروه شیمیایی سولفونیل اوره در خاک، باعث کاهش عملکرد محصول می¬شود.
• هر چقدر میزان ماده آلی خاک بیشتر باشد جذب توسط خاک بیشتر شده و میزان دسترسی به علفکش کمتر میشود
• در خاکهای گرم و مرطوب سریع تجزیه و در خاکهای اسیدی پایداری آن کمتر میشود.