• علف کش سوپرسیو برای کنترل علف های هرز باریک برگ موثــر می باشد.
• ویژگــی :
۱- به مدت زمان یک ســاله و چند ســاله در مزارع چغندر قند و ســویا به صورت پس رویشــی توصیه شده است.
۲- برای کنترل علفهــای هرز باریک برگ موثر است.
۳- علف کش سوپرسیو از طریق برگ هاجذب شده و به ســایر اندام های علف هرز انتقال می یابد.
۴- علائم تاثیر این علف کش به صورت زرد شدن و خشک شدن برگ ها بعد از یک هفته قابل مشاهده می باشد.
۵- پس از مصرف علف کش سوپرسیو بارش باران به مدت ۳ ساعت هیچ تاثیری در کارایی آن ندارد.
۶- این علف کش باعث توقف تولید اسیدهای چرب و در نهایت مرگ علف هرز خواهد شد.
• میزان مصرف :
– ۱ تا ۱.۲ لیتر در هکتار برای علف های هرز باریک برگ سویا.
– ۰.۸ تا ۱ لیتر در هکتار برای علف های هرز باریک برگ پیاز.
– ۱.۲ لیتر در هکتار برای علف های هرز باریک برگ چغندرقند.
• در زمان سم پاشی، خاک باید رطوبت کافی داشته و علفهای هرز در حال رشد فعال باشنــد.