حشره کشی انتخابی جهت مقابله با مگس مینوز جالیز با قابلیت اختلاط با پروفنفوس و لامبداسیهالترین ۴.۹٪
میزان مصرف:
۴۰۰ گرم در هزار لیتر آب