قارچکشی سیستمیک با اثر تماسی
میزان مصرف:
۱۶۰ گرم در هکتار برای بلاست و شیت بلایت برنج
۲۰۰-۳۰۰ گرم در هکتار برای لکه سیاه سیب
۳۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک پودری سیب
۲۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک پودری چغندرقند