این قارچکش باعث توقف رشد و نابودی قارچهای بیماری زا می شود.
میزان مصرف:
۲۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک سطحی(پودری) محصول جالیز
۲۵۰ گرم در هکتار برای سفیدک سطحی(پودری) محصول گوجه فرنگی