علف کش انتخابی مزارع چغندر قند
نام تجاری: بتانال پروگرس آ-ام-بتانال پروگرس اواف
ماده موثر: فن مدیفام: 91 گرم بر لیتر + دس مدیفام: 71 گرم بر لیتر + اتوفومازیت: 112 گرم بر لیتر – سایر مواد همراه: 726 گرم بر لیتر
درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U
ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG
توضیحات: فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف‌کشی تماسی است و در خاک های مرطوب مقدار کمی نیز از طریق خاک جذب علف‌های هرز می‌گردد. این علف کش توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی آزمایش و برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ چغندرقند مورد تائید قرار گرفته است.
نحوه تاثیر: فن مدیفام + دس مدیفام از طریق برگ های علف‌های هرز جذب می‌گردد. اتوفومازیت از طریق برگ و ریشه علف‌های هرز جذب می‌شود. رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد.