موارد مصرف : علیه پرودینای چغندر قند ، مینوز لکه گرد درختان میوه

مقدار مصرف : برای مبارزه با پرودینای چغندر قند با محلول پاشی استفاده از 1 لیتر از فرمولاسیون تجارتی در هکتار برای مینوز لکه گرد محلول پاشی با دوز 5/0 در هزار از فرمولاسیون تجارتی
سمیت پستاندران : Acute oral LD50 for rats : 451 mg/kg

تاریخ ثبت : 57/04/25

حداقل درصد خلوص تکنیکال 1/92% – قاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز

روش تجزیه محصول : glc یا hplc

روش تجزیه باقیمانده : glc با دتکتور ECD

این سم برای آبزیان و زنبور عسل فوق العاده خطرناک است از آلوده نمودن منابع آبی با این سم جداً اجتناب شود