نحوه اثر : حشره کش و کنه کش عصبی ، که سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.
موارد مصرف در ایران
کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری] 2 در هزار [ ، مینوز لکه گرد در سیب ] 0/7 تا 0/5 درهزار ] به محض تفریخ تخم ، مگس مینوز برگ در سویا [1/5-1 لیتر در هکتار]
موارد مصرف در سایر کشورها
کنه گالی در انگور ، پشه گالی در انگور ، سن کاپسیده ، زنبورهای (saw fly) ، کنه دو نقطه ای در انگور فرنگی
راهنمای مصرف
• روی کنه های متحرک موثر بوده و سبب تلفات آن ها می گردد.
• در مورد مینوز لکه گرد سیب به میزان 0/7 تا 0/5 در هزار به محض تفریخ تخم ها استفاده می شود.
• حداکثر 3 بار تیمار در سال برای تاکستان ها توصیه می شود.
احتیاط های لازم
• کاربرد آن روی هر محصول یا گیاهی توصیه نمی شود، بلکه مصرف آن باید براساس فهرست گیاهان توصیه شده انجام گیرد.
• آخرین نوبت سم پاشی برای انگور 14 روز بعد از گل دهی توصیه می شود.
• در مورد کنه های تارتن پنبه با نظر کارشناس و به هنگام طغیان کرم قوزه به میزان 1 لیتر در هکتار مصرف می شود.
ملاحظات زیست محیطی
• میزان سمیت (LD50 ، LC50 ، EC50) : برای پستانداران 70-66/7 میلی گرم بر کیلوگرم ، برای پرندگان 1089 میلی گرم بر کیلوگرم ، برای ماهی ها 1/95 میکروگرم بر لیتر
• این حشره کش قابلیت اشتعال دارد.
• کاربرد این سم ، در مواقع گلدهی گیاه یا علف هرز و در زمان فعالیت شدید گرده افشان ها ، برای زنبورعسل بسیار خطرناک است و در زمان حداکثر فعالیت زنبورعسل توصیه نمی شود.
• برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی بی نهایت خطرناک است، آب های سطحی نباید آلوده به حشره کش شوند.
• محیط های آبی باید از سم پاشی مستقیم دور نگاه داشت. در سم پاشی به کمک جریان هوا ، حاشیه 18 متری نهرها و آب های سطحی نباید سم پاشی شوند