مالاتیــــون ۵۷٪ ای سی

 

میزان مصرف:

۰/۷ تا ۱/۵ لیتر در هکتار برای آفت ملخ غلات

۱ تا ۲ در هزار لیتر آب برای مگس گیلاس درختان میوه سردسیری

۲/۵ تا ۳ لیتر در هکتار برای آفت زنجرک و شپشک محصول خرما

۱ تا ۱/۵ در هزار لیتر برای آفات جالیز محصول سبزی و جالیز

۲ تا ۲/۵ در هزار لیتر آب برای شپشک و شته مرکبات

۲/۵ در هزار لیتر آب برای پسیل زیتون

۳ در هزار لیتر آب برای آفت یونجه

۲/۵ لیتر در هکتار برای ملخ آسیایی محصول نیشکر