Metribuzin
متری بوزین 70% پودر با قابلیت تر شوندگی
Metribuzin 70% WP
علفکش سیستمیک و انتخابی
Systemic & Selective Herbicide

• علفکشی از گروه تریازینون است.
• جذب از طریق ریشه ودر مواردی توسط برگ¬ها و قابل انتقال در آوندهای چوبی
• در مورد سیب¬ زمینی، بهترین زمان سمپاشی مرحله 2 تا 4 برگی علف¬های هرز و ارتفاع 10 تا 12 سانتی¬متری سیب¬ زمینی است. این علفکش تنها در مراحل کوتیلدونی روی گراسها موثر می¬باشد.
• بهترین نتیجه روی علفهای هرز زمانی حاصل می¬شود که گیاه در مرحله یک برگی است.
• در شریط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماد آلی خاک، تاثیر این علفکش کاهش می¬یابد.
• از مصرف این علفکش در خاک¬های سبک باید خودداری نمود.
• کاربرد رو یخاکهای سنگین و سخت ،خطر خسارت به محصول را در پی خواهد داشت ،به خصوص وقتی پس از سم پاشی باران شدید ببارد.
• حداکثر دفعات سمپاشی 3 مرتبه برای هر محصول، منوط به حداکثر مقدار مجاز برای فرمولاسیونهای گرانول می¬باشد.
• غلات، چچم و لوبیای زمستانه را می¬توان در همان زمینی که ملیات سمپاشی در آن انجام شده است، کشت نمود. در این حالت عملیات کاشت باید حداقل 16 هفته پس از سمپاشی صورت گرفته و عمق شخم حداقل 15 سانتی متر باشد.
• گونه¬های زاعی خانواده¬های شب بو، کدوئیان، کاهو، پیاز، چغندرقند، آفتابگردان، توت¬فرنگی، سیب¬ زمینی شیرین و توتون نسبت به این علفکش حساس می¬باشند.
• در شرایط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماده آلی خاک تثیر این علفکش کاهش می یابد.