مزوسولفورون + یدوسولفورون +‌ مفن پایر دی اتیل

مزوسولفورون + یدوسولفورون +‌ مفن پایر دی اتیل 1.2% OD

 

میزان مصرف:

۱.۵ لیتر در هکتار برای علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ محصول گندم