• دستورالعمل مصرف : برگ پاشی
– ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای سبزیجات در مراحل رشد
– ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای درختان میوه در مرحله رشد تا تشکیل میوه
– ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای کیوی در مرحله رشد تا تشکیل میوه
– ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای گیاهان تزیینی و گل به صورت همواره
• بسته به نیاز گیاه می توان این محصول را هر ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرارکرد.