• ترکیب جدیدی از نسل سوم گروه نیکوتینوئیدها بوده.
• نحوه عمل :
این ترکیب بر روی اغلب حشرات مکنده اثر کشندگی دارد و در ایران اولین ثبت آن بر روی حشره سفیدبالک جالیز می باشد.
• ناکر پرو برای مبارزه با آفات سفیدبالک جالیز، مینوز برگ مرکبات و پسیل پسته استفاده می شود.
• میزان مصرف :
برای سفیدبالک ۷۵۰ گرم در هکتار، مینوز برگ ۰.۵ در هزار، پسیل پسته ۰.۷۵ در هزار استفاده می گردد.
• سایر قابلیت ها :
برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج، سفیدبالک ها،شته ها،شپشک ها، تریپس ها،مینوز های برگ سبزی،صیفی و جالیز، انواع آفات مکنده گیاهان زینتی، تریپس،زنجرک برگی و زنجره انگور استفاده می شود.
• سایر توضیحات :
از آنجا که شبپره مینوز مرکبات بیشتر به برگ های تازه روییده حمله می کند در صورت مبارزه در زمان مناسب، محلول پاشی سرشاخه های جوان سبب کنترل کامل این آفت خواهد شد. این ترکیب نباید بیشتر از دو بار در یک سال زراعی مصرف شود.