بـا فرمولاسـیون سوسپانسـیون (%SC4) علـفکشـی انتخـابی و سیستمیک از گروه سولفونیل اوره است که بـراي کنتـرل علـفهـاي هـرز باریـک بـرگ در مـزارع ذرت بـه کـار مـی رود. نیکوسولفورون بازدارنده سنتز اسیدهاي آمینه به خصوص والین و ایزولوسین می باشد. بنابراین باعث توقف تقسـیم سـلول و در نهایت متوقف شدن رشد گیاه می شود. این علف کش به صورت پسرویشی (Post Emergence) براي کنتـرل علـفهـاي هرز یکساله و چند ساله در مزارع ذرت ثبت و توصیه شده است. نیکوسولفورون به وسیله قسمت هاي سبز و تـا حـدودي از طریق ریشه جذب شده و به سرعت درآوند آبکش و چوبی جا به جا شده و بـه بافـت مریسـتمی انتقـال مـی یابـد. اسـتفاده متوالی این علف کش یا علف کش هاي بازدارنده ALS باعث ایجاد مقاومت در علف هاي باریـک بـرگ مـی شـود بنـابراین براي جلوگیري از مقاومت باید این علف کش در تناوب با سایر علفکشها استفاده شود. میزان مصرف: مقدار مصرف این علفکش به میزان 2 لیتر در هکتار و به صورت پس رویشی می باشد. بهترین زمان مصرف نیکوسولفورون: • علفهاي هرز پهن برگ در مرحله 2 تا 6 برگی باشند. • علفهاي هرز باریک برگ از 2 برگی تا شروع پنجهزنی (قیاق در ارتفاع 15 تا 25 سانتیمتري) باشند. • ذرت در مرحله رشد 2 تا 8 برگی باشد (1تا 7 هفته بعد از جوانه زنی ذرت). • علفهاي هرز شاداب و در مراحل اولیه رشد فعال باشند