هالوکسی فوپ آرمتیل ۱۰/۸٪ ای سی

علفکشی سیستمیک با قابلیت انتخابی.

میزان مصرف:

۰/۶ تا ۰/۷۵ لیتر در هکتار برای علفهای هرز باریک برگ پیاز

۰/۷۵ تا ۱ لیتر در هکتار برای علفهای هرز باریک برگ چغندرقند

۰/۵ تا ۰/۷ لیتر در هکتار برای علفهای هرز باریک برگ کلزا