• نحوه عمل :‌
هنگ اوت علف کشی پیش رویشی با خاصــیت انتخابی، با گروه مقاومت منحصر بفرد که از بیوسنتز هر دو رنگدانه های فتوسنتزی کلروفیل و کارتنوئید جلوگیری می کند.
• میزان مصرف :‌
۱ لیتر در هکتار برای علف های هرز پهن و باریک برگ محصول سویا.
• مزایا :
مهم ترین مزیت این علف کش نحوه عمل متفاوت با سایر علفکش هاست که در مواقع بروز مقاومت علف های هرز مزارع سویا به سایر ترکیبات علف کش گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده خواهد بود. در این رابطه حتما سابقه مصرف ترکیبات با توجه به گروه مقاومــت مورد بررسی قرار بگیرد. پیش رویشی بودن و کنترل طیف گسترده تری از علفها (پهن برگ و باریک برگ) نسبت به سایر علفکش ها از سایر مزایای هنــگ اوت می باشد.
• کلومازون در دنیا بیشتر با نام تجاری کالیف و در ایران، شرکت بازرگانان سرای سپند از شرکت های نخستین است که این علفکش جدید با گروه منحصر بفرد را به بازار ارائه می کند. کلومازون در دنیا بیشتر علیه علفهای هرز مزارع سویا و توتون استفاده می شود.