کنه کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی،گوارشی،تخم کشی و لارو کشی است.

میزان مصرف:

۵۰۰-۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب برای کنه قرمز مرکبات