اسپیرودیکلوفن ۲۴٪ اس سی

کنه کشی با خاصیت تماسی و گوارشی.

میزان مصرف:

۰.۳ تا ۰.۴ در هزار برای پسیل پسته

۰.۲ تا ۰.۳ در هزار برای کنه قرمز مرکبات

۰.۲۷ در هزار برای کنه زنگار مرکبات

۰.۵ تا ۰.۶ در هزار برای کنه تارتن دو نقطه ای و کنه قرمز اروپایی درختان میوه دانه دار و هسته دار