Paraquat
پاراکوات 20% مایع قابل حل در آب
Paraquat 20% SL
علفکش تماسی و عمومی
Contact & Non- selective Herbicid
• علف کشی از گروه بای پریدیلیوم است.
• از طریق برگ جذب می¬شود و به مقدار کم در آوند چوب قابل انتقال است و با اثر جابجایی به غشاء سلولی و سیتوپلاسم آسیب میرساند.
• پاراکوات برای کنترل علفهای هرز یک ساله که حد واسط بین کاشت تا رویش محصول رشد می کنند نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
• در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می¬شود.
• به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.
• مصرف پاراکوات به همراه مویان درجه تاثیر آن را افزایش می دهد.
• مصرف این علف کش در زمانی که طول علفهای هرز کمتر از 15 سانتی متر باشد ترجیح داده می شود.
• وقوع بارندگی 10 دقیقه بعد از سمپاشی امکان شستشوی علف کش از سطح گیاه را فراهم می کند.
• دوزهای پایین پاراکوات بهتر است همراه با خیس کننده استفاده شود.
• موفقیت در کنترل علف های هرز چندساله توسط پاراکوات تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سمپاشی تا تخلیه کامل ذخایر غذایی ریشه های گیاه تکرار شود.
• به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.دوز مناسب با توجه به پیشرفت مرحله رویشی علف هرز تعیین می¬شود.
• کاربرد پاراکوات در مناطقی که سابقه سس دارند مناسب است.
• پاراکوات برای کنترل علفهای هرز مزارع سیب زمینی وتا زمانیکه 20 درصد غده ها سبز شده باشند قابل مصرف است .
• در مورد سس یونجه و شبدر، بعد از سبز شدن سس و فقط برای از بین بردن هسته های اولیه آلوده به کار می رود. از جابجایی یونجه های آلوده به سس نیز باید خودداری نمود.
• کاربرد این علف کش در یونجه ، انگور فرنگی ، مو ،تمشک و سایر میوه ها باید با دقت ودر زمان خواب زمستانی این گیاهان صورت گیرد.
• در گونه های پیاز دار ،پاراکوات قبل از ظهور پیازها (حداقل 3 روز قبل از ظهور در خاکهای شنی ) ویا آخر فصل مصرف می شود.
• سم پاشی در تاکستان به صورت هدایت شده و فقط روی علفهای هرز رشد کرده انجام می شود و باید از برخورد محلول سم با قسمتهای سبز تاکستان جلوگیری به عمل آید.
• برای مزارعی که تراکم علفهای هرز آنها بیشتر ویا مراحل رویشی آن¬ها پیشرفته تر باشد باید از دوز بالاتری استفاده نمود.
• درمحصولات جالیزی و برای مبارزه با علفهای هرز یکساله (اعم از پهن برگ یا باریک برگ) باید پاراکوات در مرحله4 تا 6 برگی و بصورت محلول پاشی به کار برده شود. البته بوته های جالیز باید از برخورد با قطرات علف کش محفوظ بمانند.
• پاراکوات در خزانه گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان و برای کنترل علفهای هرز بذری که زودتر سبز شده اند نیز بکار می رود.