حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع
نام تجاری: کوراکرون
ماده موثر: 500 گرم بر لیتر پروفنفوس
درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG
توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی 40% EC جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد