پندی متالین ۴۵٪ سی اس

 

  • علفکشی انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین که با بازدارندگی از تجمع میکروتوبولها در فرآیند جدا شدن کروموزومها در هسته سلول از تقسیم سلولی در گیاه جلوگیری می کند و در نهایت سبب مرگ جوانه های در حال رشد علفهای هرز می شود.

 

  • میزان ماده موثر : حاوی ۴۵۰ گرم پندی متالین در یک لیتر محصول
  • درجه خطر : سمیت حادی ندارد WHO:U
  • میزان مصرف:

۳ لیتر در هکتار با حداکثر ۳۰۰ لیتر آب برای علف های هرز پهن و باریک برگ محصول سیب زمینی