پنکونازول ۲۰٪ ای دبلیو

قارچکشی سیستمیک با اثر حفاظتی

میزان مصرف:
۰/۱۲۵ در هزار برای بیماری سفیدک سطحی تاکستان(مو)