پیراکلواستروبین+دیمتومورف 18/7% WG
قارچکشی سیستمیک

میزان مصرف:
۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب برای سفیدک داخلی خیار گلخانه ای
۱۲۰۰ گرم در هکتار برای آلترناریا گوجه فرنگی
۱ کیلوگرم در هکتار با توجه به جنس عامل بیماری و طبق نظر کارشناس منطقه برای سفیدک های داخلی سبزی و سیفی