علفکشی پس رویشی با عملکرد انتخابی
میزان مصرف:
۲.۵ کیلوگرم در هکتار برای علفهای هرز پهن و باریک برگ برنج