ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اختلال هورمونی درلاروشده ودرنهایت مانع رشد لارو و تبديل آن به شفیره و حشره كامل مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
شپشك قهوه‌اي مركبات 50 تا 75 ميلي ليتر در هكتار(1)، سفید بالک(عسلك) پنبه750 ميلي ليتر در هكتار (1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
بهداشت عمومي، آفات بهداشتي مثل مگس‌ها، سوسک‌ها، پشه‌ها دامداري‌ها و باتلاق‌ها ، سفيدبالک‌ها و تريپس
راهنماي مصرف:
•براي مركبات 50 تا 75 ميلي ليتر در هكتار (به نسبت 5/0 تا 75/0 در هزار) توصيه مي‌شود.
•براي پنبه 750 ميلي ليتر در هكتار عليه سفید بالک (عسلک) پنبه توصيه مي‌شود.
•تركيب هورموني و تنظيم كننده رشد حشرات مي‌باشد .
•با توجه به خطر اين تركيب براي آبزيان مي بايست احتياطات لازم صورت پذيرد
•از كاربرد اين سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خيز خودداري شود .
•در مناطق نوغان داري يا مناطق پرورش کرم ابريشم از مصرف آن خودداري گردد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 325/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 4/0 میلی‌گرم بر لیتر
فرمول شیمیایی
آدميرال Admiral %10 EC