حشره کشی نیمه سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
میزان مصرف:
۴۰۰ سی سی در هکتار برای کرم طوقه بر چغندرقند
۳۰۰-۴۰۰ سی سی در هکتار برای کرم غوزه و کرم برگخوار پنبه
۳۰۰ سی سی در هکتار برای کرم پیله خوار نخود
۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب برای کرم سیب محصول سیب
۳۰۰ سی سی در هکتار برای مینوز برگ(توتا) گوجه فرنگی
۴۰۰ سی سی در هکتار برای کرم میوه خوار گوجه فرنگی
۲۵۰-۳۰۰ سی سی در هکتار برای کرم برگخوار ذرت
۲۵۰ سی سی در هکتار برای کرم برگخوار برنج